NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Hemslöjdskonsulenter

Foto: Ulf Huett

Foto: Ulf Huett

Hemslöjdskonsulenter finns i varje län, från Landskrona i söder till Luleå i norr. Det finns idag ca 60 hemslöjdskonsulenttjänster med statligt stöd. Titlarna kan variera mellan Länshemslöjdskonsulent, Utvecklare slöjd och konsthantverk eller Utvecklare hemslöjd.

Länshemslöjdskonsulenterna är anställda av landsting/regioner, länsmuseer eller länshemslöjdsförening/hemslöjdsförbund.

Vanligast är att det finns en hemslöjdskonsulent för den hårda och en för den textila slöjden. Det förekommer också konsulenter med inriktning på barn och unga eller näringsfrågor. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor samordnar konsulentverksamheten genom årliga konferenser och fortbildning för konsulenterna.

Här hittar du landets alla hemslöjdskonsulenter.