NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Stärk entreprenörerna inom hemslöjden

Dalahästar.Foto: Heli Björkman

Foto: Heli Björkman

Nationell agenda för företagsut-veckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion.

Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion, utkom 2016. Samverkansparter är Konsthantverkscentrum, Svensk Form, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Sveriges Designer och NFH.

Under perioden 2011-2014 drev Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, projektet Näringskonsulent/Företagsutvecklare. Det nationella projektet hade som inriktning att stärka arbetet med entreprenörs- och näringsfrågor inom hemslöjdsområdet.

Arbetet bedrevs inom ramen för regeringens satsningar på de kulturella och kreativa näringarna (KKN) samt satsningen på landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Projektet Näringskonsulent/Företagsutvecklare finansierades av Tillväxtverket tillsammans med Jordbruksverket/Europeiska jordbruksfonden.

Slöjdarens företagsguide
Slöjdarens företagsguide är till för dig som funderar på att starta eget företag. Läs mer i Slöjdarens företagsguide.

Slöjdbusiness
Slöjdbusiness är en manual för dig som är intresserad av kombinationen slöjd och business. Den är avsedd att svara på nyss ställda frågor och några till, men framför allt för att väcka intresset för att växla upp något som idag är småskaligt men med en större potential. Läs mer i Slöjdbusiness.