NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Remissvar

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, svarar på olika remisser som berör vår verksamhet.

2016
Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, Ku2015/02481/KLPDF


Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden, Ku 2015/02737/KI, februari 2016PDF

Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål, Ku 2015/204303/KL, februari 2016PDF

 

2015
Riksantivkarieämbetets rapport om FarokonventionenPDF, februari 2015
Yttrande kring kommittédirektivPDF, Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design samt Förstudie om arkitektur-, form- och designpolitiken, februari 2015
Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschenPDF, juni 2015
Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museetPDF, maj 2015

2014
EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukterPDF, september 2014

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017PDF, augusti 2014

 

2013
Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtidPDF, november 2013

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen, synpunkter på förslagPDF14:4 Ett förstärkt tidskriftsstödPDF februari 2013

Folkbildningens samhällsvärden — en ny modell för statlig utvärderingPDF SOU 2012:72, februari 2013

 

2012
Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdetPDF SOU 2012:16

Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågorPDF Ds 2012:8

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschenPDF, Fi2012/1100, maj 2012

 

2011
Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningarPDF,  U2011/3651/SV, september 2011

 

2010
Spela sammanPDF - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11, juni 2010

 

2009
KulturutredningenPDF SOU 2009:16, maj 2009
Remissvaret inleds med en kort beskrivning av hemslöjden som politikområde. Därefter följer kommentarer och synpunkter på andra och tredje delen av Kulturutredningen.