NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Beviljade projektbidrag 2017

Ta i hand-projektet. Mirna Ticona, Gholam Nabi Amiri, Paul Parsa, Hanif Ahmadi, Hanif Qasemi, Yohuna Amine dekorerar världskarta

Foto: Ta i hand, 2016

Inför budgetåret 2017 inkom 63 projektansökningar till NFH, fördelat på 22 förstudier och 41 projekt, till ett sammanlagt värde av drygt 7,3 miljoner kr.

Vid nämndens sammanträde den 12 december 2016 beslutades att bevilja sammanlagt 1,4 miljoner kr till följande 11 projekt.

Utvecklingsprojekt

För slöjden i fritiden – 50 000 kr
Projektägare: Region Värmland, NFH diarienr 2016-061

Syftet med förstudien är att stärka utvecklingen av slöjd ur ett ungdomsperspektiv genom att erbjuda lokala aktörer inom fritid en djupare förståelse och kunskap inom slöjdområdet. Utgångspunkt är att fokusera på de vuxna runt ungdomarna och stärka dem inom skapande arbete och slöjd.

Målet är att hitta en effektiv arbetsmodell med kompetenshöjande aktiviteter som är anpassad till olika lokala förutsättningar.

 

Ingen matt visit – 50 000 kr
Projektägare: Josefin Gävfert, NFH diarienr 2016-070

Förstudien syftar till att skapa ett intresse och förståelse för det handvävda, för att på sikt få människor att se det som något att investera i och köpa till sina hem.

Det finns idag ett intresse för vävning på hobbynivå, men hur kommer det gå för dem som vill arbeta professionellt med väv? Vad händer med den konstnärliga utvecklingen när ingen kan försörja sig på att väva?

 

Förstudie slöjdverksamhet i Järvaområdet – 50 000 kr
Projektägare: Stockholms läns hemslöjdsförening, NFH diarienr 2016-083

Det långsiktiga målet är att skapa en verksamhet i Järvaområdet; slöjd som mötesplats, slöjd som integration, slöjd som personlig utveckling och slöjd som försörjning. Verksamheten ska förankras och utvecklas med befintliga aktörer i området. Genom workshops och möten identifieras kluster och kulturbärare i området.

Förstudien genomförs tillsammans med det sociala företaget Refo.

 

Slöjdinnovation i samverkan för en hållbar utveckling –
50 000 kr

Projektägare: Way Out Productions, NFH diarienr 2016-106

Utvecklingsbidraget ska användas till att planera ett större och flerårigt projekt som bygger vidare på designforsknings-projektet Beyond the Basket som drivs av Helena Hansson, doktorand på HDK/Steneby sedan 2012. Forskningen som handlar om frugal innovation visar på starka kopplingar till slöjd och som länkar till den lokala hantverks-innovations traditionen i Kenya.

 

Teamslöjd – 50 000 kr
Projektägare: Konstepidemin Barn & Unga, NFH diarienr 2016-110

Ett nyskapande och gränsöverskridande projekt som fokuserar på positivt samarbete för en åldersgrupp som ofta hamnar ”emellan”, 10-15 åringar. I förstudien ska två viktiga sätt att närma sig världen som ung sammanföras och där styrkorna inom slöjd/konst och idrott tas tillvara.

Precis som att ingå i ett fotbollslag ska man kunna ingå i gemenskapen i ett slöjd team: TeamSlöjd.

 

Projekt

Hemslöjd Humaniora – 300 000 kr
Projektägare: Region Jönköpings län, NFH diarienr 2016-075

"Hemslöjd är djupt förankrat i oss från den stund då vi i evolutionen faktiskt blev människor ända fram till idag och vi menar att detta har betydelse även i framtiden. Hemslöjd och humaniora betyder att vi vill lyfta det handgjorda skapandets värden och betydelser i olika kontexter i utåtriktade händelser/produkter och publika arrangemang.

Genom att testa hemslöjdens teser, lyfta in hemslöjd i olika fält, pröva olika författares idéer och förklaringsmodeller och sätta hemslöjden i forskningens framtider vill vi både fördjupa och bredda synen på det handgjorda skapandet och skapa ett nytt underlag för hemslöjd i framtiden."

 

Romskt hantverk igår, idag, imorgon – 250 000 kr Projektägare: Romska kulturcentret i Malmö, NFH diarienr 2016-059

Romska kulturcentret i Malmö vill skapa förutsättningar för nya unga romska hantverkare genom utbildning i samverkan med erkända romska hantverkare/konstnärer.

Det finns behov av nya unga krafter som tar vid och kan utveckla och skapa förutsättningar för att det romska hantverket bevaras, dock krävs någon form av utbildning i samverkan med erkända hantverkare som återfinns i Europa. Projektet riktas till 8-10 deltagare i Skåne.

 

Ta i hand – att mötas genom slöjd och handarbete, år 2 –
250 000 kr
Projektägare: SV Västra Götaland, NFH diarienr 2016-077

"Ta i hand använder med lokal utgångspunkt den världsomspännande slöjden för att främja gemenskap och mångfald. Vi skapar träffar och samtal, möjligheter att slöjda och arbeta med slöjd, samt förverkliga idéer. Deltagarna väljer riktningarna. När människor och uttryck möts, i det traditionella och nyskapande, bildas, traderas och förmeras kunskaper och idéer, som blir än mer betydelsefulla då de integreras. Alla vinner på bredare representation.

Ta i hand verkar i socialt och ekonomiskt undervärderade områden – landsbygd och förort. Platser som inte nås i samma utsträckning av utbud och möjligheter som innerstaden. Under år 2 arbetas hållbara strategier fram i överföring av projektinnehåll till permanent verksamhet. Vi sprider inspiration och erfarenhet så fler får chans att mötas genom slöjd, på fler platser. Allt utifrån allas lika rätt till kultur, kulturarv och utveckling av sina förmågor. Ta i hand bidrar till en mer jämlik, demokratisk och tillgänglig slöjdsfär och ett dito samhälle."

 

Fred, frihet och hållbar utveckling – 100 000 kr
Projektägare: Livstycket, NFH diarienr 2016-091

Projektet skall med utgångspunkt från svenska medeltida (t. ex Överhogdalstapeten) eller internationellt kända väggbonader (t. ex Bayeuxtapeten) arbeta med projektets deltagare som kommer från olika länder i ett lärande och hållbart projekt.

Krig är inte hållbart så det gäller nu för deltagarna att gå från ohållbart till hållbarhet. Livstycket trycker tyger, broderar och utvecklar det svenska språket och ökar deltagarnas kunskaper om samhället. Detta ska kunna skapas på bonader som utgår från kvinnornas upplevelser.

 

Next level craft on tour – 200 000 kr
Projektägare: Aia Jüdes, NFH diarienr 2016-099

Svenska Institutet i Paris vill visa Next Level Craft som sin stora höstutställning oktober 2017 - januari 2018. Utställningen blir en del av SI´s nyöppning efter en omfattande renovering.

I anslutning till utställningen ska nytänkande och tvärdisciplinär programverksamhet utvecklas tillsammans med deltagare (workshops, syjuntor, happenings, performance, artist talks) samt den visuella inramningen breddas med experimentella slöjdade animationer som projiceras.

 

Gatan är vårt galleri – 50 000 kr
Projektägare: Elisabeth Bucht, NFH diarienr 2016-053

En utställning och ett interaktivt skapandeprojekt där konstnären dels utför workshops på olika platser, dels visar sina textila budskap på väggarna i ett galleri. Ställer frågor om oss och den tid vi lever i, om världen vi delar, kultur, relationer och rötter.

Bokade grupper och allmänhet bjuds in för att aktivt i workshops delta i skapandets samtal och delaktighet. ”Syjuntan” blir offentlig i ”finkulturens” rum. Syftet är att lyfta både individens och kollektivets skapande, händernas möjlighet att kommunicera. Skapandets mångfald och frihet, trådarna som leder kulturarvet både bakåt och framåt. Syjuntan som en demokratisk och frispråkig mötesplats.