NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Redovisade projekt 2016

Här kan du läsa mer om de projekt som genomförts under 2016. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer. Vi har också länkat till de aktuella sidor som projektet använt för spridning.

Project Precious Trash - 50 000 kr

Projektägare: Johanna Törnqvist, NFH diarienr 2015-054

Project Precious Trash Johanna Törnqvist Foto Fredrik Sederholm

Foto Fredrik Sederholm

"Project Precious Trash är ett projekt som går ut på att väcka tankar kring kläder och konsumtion. Det är ett projekt som vill lyfta slöjdens förmåga att skapa tillfredsställelse av att göra själv, samt vikten av att behålla oss människor som självständiga och oberoende individer som kan använda både våra hjärnor och våra händer till att klara oss själva.

Det nyskapande är framförallt att slöjden och hantverket varit i fokus, eftersom det är handarbetet som har skapat värdet i utställningen, när materialet saknat värde. Samt att återbruket har lyfts till en annan nivå rent hantverksmässigt.

De frågor, bilder och diskussioner som väcks i filmen och resten av utställningen har lämnat spår. Flera av besökarna har gått därifrån med nya tankar kring slöjd, återbruk, kreativitet, materialens värde och konsumtion. Samt att budskapet nått fram utan pekpinnar, vilket också har varit mitt mål."

I november 2016 vann projektet Svensk Forms DESIGN S i kategorin hantverk/konsthantverk.

Precious Trash på FBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Johanna Törnqvist webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Svart Naturligtvis/Black Naturally - 50 000 kr

Projektägare: Firma Lina Lundin, NFH diarienr 2015-073

Projekt Svart Naturligtvis Lina Sofia Lundin

Färgprover i olika textila material Foto Lina Sofia Lundin

"I projektet har jag arbetat med att göra en standardisering av textilfärgning baserad på ekollon och järn. Innan starten hade jag fått färger i en skala från grå, lila till svart och ville nu göra standardrecept för de olika färgtonerna med syftet att kunna färga in en större mängd textilt material med samma reslutat i fler omgångar. Eftersom även olika material ger skilda färgresultat har jag jämfört hur de skiljer sig i ljushärdighet, värme, pH-känslighet och tvätt.

Projektet undersöker hur en gammal infärgningsteknik som växtfärgning åter kan komma att bli användbar inom lågskalig textil produktion. Målet var att på sikt att kunna använda denna färgmetod för att färga in både beklädnadstyger och textil till konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.

Slutsatserna är att färgmetoden är tillräckligt bra för att användas i både textil och konstnärlig produktion."

Lina Sofia Lundin webbsidalänk till annan webbplats

 

Arvbetagelse - 50 000 kr

Projektägare: Fiber Art Sweden, NFH diarienr 2015-075

FiberArt Sweden utställning 2016

Foto Fiber Art Sweden

Syftet under projektperioden 2016 var att kritiskt granska “vårt” textila kulturarv genom konstnärlig praktik och reflektion. Vi har genom konstnärliga processer belyst och utvecklat synen på det textila kulturarvet och främjat en fördjupad kunskap kring textila tekniker och traditioner. En annan viktig del har varit att öka tillgängligheten av det textila kulturarvet genom utställning på Dalarnas museum och genom en publikation.

Utställning på Dalarnas museum, maj-sep 2016:

  • Tre olika gemensamma gestaltningar/installationer byggdes upp i konsthallens salar. Objekt från museets samlingar samverkade i en av installationerna.
  • Individuella verk visades. Verken är framtagna efter erfarenheter som erhållits i samband med studier av textila samlingar och tankar kring kulturarv.

Publikation, utgivning jan 2017:

  • Beskrivning i ord och bild av projektets faser.
  • Reflekterande texter kring personliga ingångar till textilt kulturarv.
  • Transkriberade samtal och diskussioner kring projektet.

Att konstnärligt utforska vad ett "kulturarv" innebär och hur det konstruerats, ökar förståelsen till både vår historia och vår samtid."

Fiber Art Sweden - Arvbetagelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Feministisk research i Duodji - 50 000 kr

Projektägare: Sofia Ricklund Lidgren, NFH diarienr 2015-077

Utställning Black Wind Fire and Steel, samiska café- och kulturhuset Tráhppie sommaren 2016. Foto Sofia Ricklund Lidgren

Foto Sofia Ricklund Lidgren

"Det nyskapande i projektet är belysandet av den mekanik som slöjden har; som är till för att skydda sin egen tradition. Det vill säga att slöjden helst ska hållas historiskt korrekt.

Gränserna kring duodji upprätthålls genom att till exempel koda slöjden i ett binärt könssystem samt göra etniska gränsdragningar och kontrollera historieskrivningen.

Den samiska slöjdstiftelsen Sámi Duodji är en viktig samisk institution som dokumenterar samtidens duodji men kontrollerar även vad som skrivs in i historien eller inte. Mitt projekt belyste gränslandet för duodji."

FB-sida för vernissage Sofia Ricklund Lidgren juni 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ta i hand - 300 000 kr

Projektägare: SV Västra Götaland, NFH diarienr 2015-081

Ta i hand: Mirna Ticona Gholam Nabi Amirir Paul Parsa Hanif Ahmadi Hanif Qasemi Yohuna Amine dekorerar världskarta

Foto: Ta i hand

Ta i hand är ett slöjd- och integrationsprojekt i Västra Götaland som handlar om att skapa möten och gemenskap genom att slöjda och handarbeta tillsammans.

”Vi vill att människor som vanligtvis inte möts träffar varandra. Det är ju så mycket lättare att förstå att vi har mycket gemensamt när vi samlas kring ett gemensamt intresse. I handarbetet finns också möjlighet att visa, lära ut och lära sig, utan att vi nödvändigtvis talar samma språk.

Överlag kan sägas att vi kommit i kontakt med människor från olika generationer, med olika bakgrund och från olika platser i världen. Och viktigast: dessa människor har kommit i kontakt med varandra. Därigenom når vi ett mer integrerat samhälle.

Tack vare Ta i hands verksamhet möter våra samarbetsorganisationer nya målgrupper. Och fler av oss som lever i Sverige idag får reda på vilket utbud och vilka möjligheter som finns, exempelvis inom folkbildningssfären och inom det organiserade hemslöjdsområdet. Alla parter har något att erbjuda och något att vinna i detta. Vi ser att det fungerar."

Ta i hand är ett samverkansprojekt som drivs inom Studieförbundet Vuxenskolanlänk till annan webbplats tillsammans med Västarvet/Slöjd i Västlänk till annan webbplats och Svensk form Västlänk till annan webbplats.

Läs mer på Ta i hands webbsidalänk till annan webbplats

 

FORMA - formgivning som integration - 115 000 kr

Projektägare: Centralasiengrupperna, NFH diarienr 2015-053

Foto: FORMA

Initialt beviljades projektet 230 000 kr från NFH, men på grund av möjlighet till annan finansiering halverades beloppet under sommaren 2016.

"De tre övergripande målen vi har med Forma är att

  • förmedla hantverkskunskap och uppmuntra till skapande med händerna
  • knyta vänskapsband som överbryggar samhälleliga gränsdragningar och barriärer
  • ta deltagarna till kulturområden och platser de annars aldrig skulle komma till

De två första punkterna sker i hög grad vid varje Forma-aktivitet medan den tredje punkten av naturlig skäl sker mer selektivt beroende på aktivitetsform.

Under projekttiden har vi etableratett projektkontor på Stenkrossen i Lund. Stenkrossen är en form av kultur- och projekthus “en kontaktyta för projekt och evenemang inom kultur, innovation och hållbarhet.”

Att Forma har fått en fast plats i detta utmärkta sammanhang har varit viktig faktor för kollektivets utveckling. Utöver att fungera som kontor, blir denna bas en naturlig mötespunkt,utrymme att förvara projekt, material och verktyg och en plats att hålla miniutställningar.

Forma har en bred definition om vad slöjd och skapande innebär och vem som är dess utövare. Formas tydligaste bidrag till slöjdscenen är att just verka till en breddning av begreppet.

På sikt jobbar vi mot att Formas mångbottnade sammansättning kan vara med till att inspirera och skapa nya konstnärliga uttryck. Men där är vi inte ännu."


Framtiden för hemslöjdens samlingar Skåne - 200 000 kr

Projektägare: Skånes hemslöjdsförbund, NFH diarienr 2013-092

Henning Trollbäck besök Stiftelsen Skånsk hemslöjd 2016. Foto Skånes hemslöjdsförbund

Foto Skånes hemslöjdsförbund

Detta fleråriga projekt har beviljats bidrag från NFH även 2014 (400 000 kr) och 2015 (300 000 kr).

"Vi ville skapa intresse för och öka trafiken till Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum. För att nå ut till målgrupp yngre människor med intresse för handgjort skapande, DIY och en hållbar livsstil via sociala medier, vände vi oss till en ny och oväntad samarbetspart Fine Little Day.

Idén var att ge ett par formgivare i uppdrag att bildmässigt tolka föremål, mönster, uttryck från Hemslöjdens samlingar. Deras arbetsprocess skulle dokumenteras fortlöpande för att under resans gång och delas främst på Instagram. Den dokumenterade processen, skulle framhålla Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum, och förstärka föreställningen om dem som värdefull kunskapsbank och inspirationskälla.

PrimusNett/DigitaltMuseum är en plattform med stora möjligheter. Vår erfarenhet är att DM kan vara en resurs för kunskapsförmedling och inspiration, att våra samlingarna väcker intresse i omvärlden och att man via sociala medier kan nå nya målgrupper om tilltalet är det rätta.

Skånes har tre deldatabaser i Hemslöjdens samlingar (HS) - Stiftelsen Skånsk Hemslöjd (SSH) Östra Skånes hemslöjdsförenings (ÖSH) arkiv och den nytillkomna Skånes hemslöjdsförbund (SHF). I november 2016 innehåller de totalt 7471 poster varav 3174 är publicerade på DM. Antalet registrerade objekt uppgår till 9640 st."

Hemslöjdens samlingar Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Next Level Craft on tour - 175 000 kr

Projektägare: Firma Aia Jüdes, NFH diarienr 2015-085

Next Level Craft Washington DC 2016. Foto Aia Jüdes

Foto Aia Jüdes

"Utställningen Next Level Craft visades med stor framgång på Svenska ambassaden i Washington DC 9 mars-25 april 2016.

Utställningen har på ett helt nytt sätt satt slöjd och hantverk på kartan riktar sig till barn och unga vuxna och skapar gränsöverskridande möten mellan olika världar och generationer, från glesbygd till storstad. Med utgångspunkt i våra nordiska slöjdtraditioner och rika natur berättas en annorlunda och inkluderande slöjdsaga som genomsyras av nyfikenhet, hållbarhet och mångfald. Med humor och stort hjärta tar NLC pulsen på samtiden och lyfter fram magin och glädjen i handens skaparkraft.

Det finns ett stort intresse för och längtan efter handgjorda uttryck i vår samtid. Att man inte ska vara rädd för att tänka brett och prova nya, annorlunda grepp. Att man inte ska underskatta en utställning gjord för barn och unga, den kan göra avtryck även i den "vuxna världen"."

Next Level Craft webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Next Level Craft on tour beviljades för 2016 också 325 000 kr, pengar som återbetalats till NFH från ett annat projekt.

Under 2014, kulturhuvudstadsåret i Umeå, beviljades Västerbottens hemslöjdsförening 500 000 kr för att tillsammans med de fyra norrlänen genomföra en större slöjdmanifestation där Next Level Craft ingick. Utställningen visades i Umeå, Östersund, Härnösand och Jokkmokk under 2014-2015.

 

Expansions of Homecraft - 75 000 kr

Projektägare: Konsthall C, NFH diarienr 2015-087

"The purpose of the project was through a symposium to unpick how home craft, with its connection to historic practices and folk traditions, often has made it an easy prey to be co-opted by right-wing and nationalist politics as an anchor point for ‘true’ examples of national identity. Our aim was to explore this issue through a series of presentations that threw lights on the craft relation to the politics of the home, racism and gendered devision of labour.

The symposium (Hemmet i Hemslöjden) was held at Konsthall C on the 11 June 2016 and invited: Hildur Hakonarsdottir, Silvia Federici, Toncirkeln (Shida Shahabi & Anna Sóley Tryggvadóttir) and Temi Odumosu to expand notes and unpack the topic through their previous research into the politics of home and craft as well as their first hand experience of political organisation."

FB-sida om Expansions of Homecraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Allt om björken (Betula Totum) - 50 000 kr

Projektägare: Slöjd i Väst/Västarvet, NFH diarienr 2015-071

"Projektet syftade till att undersöka metoder för att jobba med slöjd och statens kulturåds bidrag Skapande Skola. I projektet utvecklades en metod för att på ett kostnadseffektivt, men ändå kvalitetsmässigt vis ta emot många skolelever och ge dem en slöjdupplevelse. Det här sättet att jobba kan möjligen skapa en större möjlighet att få till fler Skapande Skola-projekt med slöjdtema. Det tvärvetenskapliga förhållningssättet där man in konceptet Spelet om Björken får möta björken ur både ett naturvetenskapligt vis och genom slöjdande kännas också som ett nytt och spännande grepp att utveckla ytterligare.

Projektets direkta resultat är det pedagogiska konceptet Spelet om Björken och dess genomförande på Borås Museum våren 2016. Drygt 400 barn och lärare fick ta del av upplevelsen i en eller annan form och hela projektet var mycket uppskattat."

Slöjd i Väst webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slöjd i Väst beviljades år 2015 beloppet 50 000 kr till förstudien "Ur björk, hållbarhet för skola".

 

Slöjdcraft - 105 000 kr

Projektägare: Form/Design Center, NFH diarienr 2014-072


"Projektet Slöjdcraft har genomförts under perioden september 2016 - mars 2017. Under tiden har fem klasser från tre skolor i Skåne: Bäckaskolan i Trelleborg, Midgårdsskolan i Röstånga och
Skanör Falsterbos Montessoriskola genomfört varsin workshop på Form/Design Center där projektet presenterades och uppgiften att skapa en egen värld gavs och påbörjades. Därefter har klasserna arbetat vidare med fysiska objekt under slöjdlektionerna och i vissa fall med texter under svenskalektioner. Pedagog och projektledare fråm Form/Design Center har besök vardera klass vid två tillfällen; i december resp februari, för att upprätthålla och fördjupa redan etablerad kontakt med eleverna samt inspirera dem och berätta om de övriga skolornas arbeten och om arbetet med den planerade gemensamma utställningen.

Bilder på elevernas arbeteten har fortlöpande presenterats på projektets blogg och Instagram.

Under andra veckan i mars lämnades elevernas alster och berättelser in till Form/Design Center och själva utställningen byggdes upp. Vernissagen skedde i form av att eleverna presenterade sina respektive bidrag och diskuterade de andra elevernas idéer och projekt. Resultatet i form av utställning och arbete både på skolorna och under den inledande workshoppen upplevdes av både elever och lärare i de allra flesta fall som positivt och inspirerande. Arbetet med den digitala närvaron har inte fått samma gehör."

 

Slöjdcraft webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster