NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Sök projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Här nedan finns ansökningsformulär (PDF) samt riktlinjer och anvisningar för att söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH. Vill du hellre skriva ut texten kan du göra det här Riktlinjer och anvisningar inför projektansökan 2018PDF (PDF)

Ansökningsformulär NFH projekt 2018 (PDF)PDF

Här finns också svar på de vanligaste frågorna vi får kring projektansökningar.

Du är också välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar!

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
tel 08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se

 

Riktlinjer NFH projektansökan inför 2018

Ansökningsperiod

15 augusti – 15 oktober 2017

Fokusområden och bedömningskriterier

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målen, att kulturpolitiken ska

  • främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

För projekt avseende 2018 kommer nämnden att prioritera ansökningar som fokuserar på barn och unga, mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv.

Mångfald kan ex handla om tekniker och uttryck, funktionsvariationer, ålder, HBTQ, och/eller etnicitet kopplat till slöjd.

Vidgat deltagande kan ex handla om samarbete mellan organisationer som tidigare inte samarbetat eller andra nya konstellationer.

Kulturarv kan ex handla om att sprida praktisk kunskap om görande; både gårdagens kulturarv men också gamla kunskaper som genom nytt användande blir framtidens kulturarv.

Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som framkommer inom projektet kommer också att prioriteras.

Allmän handling

NFH är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar blir därigenom offentliga; allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Publicering av kontaktuppgifter

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på NFH:s webbsida.

Om ansökningsformuläret

För att kunna fylla i formuläret behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader. Börja alltid med att spara ansökningsformuläret på din dator innan du börjar skriva i det. När ansökan är ifylld kan det ifyllda formuläret sparas. Skriv inte ut blanketten och scanna den.

Ansökningsformulär NFH projekt 2018PDF (PDF).

Det ifyllda ansökningsformuläret skickas in via e-post - förutom sista sidan som ska skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas in per post. Mer information om detta finns på under rubrik 6. Försäkran och underskrift, sid 3.

 

Anvisningar till ansökningsformuläret

1. Uppgifter om projektet och sökanden


Vem kan söka?
Institutioner, organisationer och föreningar. Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag – då kan man inte söka projektbidrag från NFH. Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Två kategorier att söka
NFH skiljer mellan projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför. De här två kategorierna kan sökas:

Utvecklingsbidrag – om du vill göra research och undersöka eller utveckla en idé inför en ev. kommande, större projektansökan. Ingen medfinansiering krävs. Maxbelopp att söka: 50 000 kr

Projektbidrag – genomförandeprojekt som kan vara stort eller litet, kort eller flerårigt. Här finns krav på en mer genomarbetad projektplan, samarbetsparter och medfinansiering. NFH stöttar sällan projekt över 100 000 kr med mer än 50% av projektets totala budget. Maxbelopp att söka: 500 000 kr (ett större projekt kräver förstudie).

Medfinansiering
Observera att för ansökan om projektbidrag över 100 000 kr krävs medfinansiering av utomstående samarbetspart/finansiär. Egna insatser i form av arbetstid räknas inte som medfinansiering. EU-bidrag kan räknas som medfinansiering. Se mer under 4.2 Medfinansiering, samarbeten

Fleråriga projekt
Fleråriga projekt kräver en övergripande plan, men ansökan görs för ett år i taget. Varje projektår ska redovisas för sig. Redovisning av genomfört projektår måste göras samtidigt som ansökan görs för följande år.

Beviljat projektbidrag för ett första år av en flerårig projektansökan innebär inte att nästkommande års ansökan automatiskt beviljas – beviljandet beror på projektredovisningen och NFH:s anslag.

På ansökningsblanketten anges om projektet är flerårigt. Projektets första årsbudget samt den totala budgeten fastställs.

2. Projektbeskrivning

Här skriver du en kort sammanfattning av vad projektet handlar om och vill åstadkomma.

2.1 Sammanfattning - beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så att sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer användas i beredningsarbetet.

2.2 Bakgrund - ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området

3. Projekt- och tidplan

Här ska du konkret beskriva hur projektet är tänkt att genomföras. De fyra punkterna kommer sammanlagt att utgöra er projekt- och tidplan.

3.1 Nytänkande och utveckling – beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom området, om ni t.ex. kommer att arbeta med nya metoder, material eller tekniker. Kanske initiera samarbete med någon organisation/konstellation som inte samarbetat tidigare.

3.2 Resultat, effekter och mål – vilket mål siktar ni mot, vilka resultat förväntar ni er, hur kan projektet bidra till t.ex. likabehandling, tillgänglighet och mångfald?

3.3 Tidplan, metod och aktiviteter – hur ska ni arbeta för att uppnå projektets mål, kommer ni att använda någon särskild metod? Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

3.4 Spridning av resultat och fortsättning på projektet – hur ska projektets resultat tas till vara och spridas till andra, vilka kanaler kommer ni att använda?

4. Ekonomi

Här sammanfattas projektets budget och den medfinansiering som finns för projektansökningar över 100 000 kr. Tänk på att redogöra för hela projektets omslutning och medfinansiering vid ansökan om större och fleråriga projekt. Se även rubrik Utbetalning och redovisning av projektbidrag på sid 4.

4.1 Budget sammanfattning – ange projektets kostnader och intäkter. Fyll i tabellerna och tänk på att kostnader och intäkter ska balansera.

4.2 Medfinansiering, samarbeten ­– redogör för den medfinansiering som sökts eller redan beviljats.

5. Motivering

Här ska du kort motivera varför just din projektansökan ska beviljas. Här kan du också lämna referenser som har med ansökan att göra.

5.1 Motivering – max tre meningar om varför denna projektansökan ska beviljas.

5.2 Referenser – personer, länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt.

6. Försäkran och underskrift

Sista sidan är den enda sida som ska printas på papper, undertecknas och skickas in per post. Observera att ansökan inte är komplett utan denna underskrift. Skicka den undertecknade sidan till dress: Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

Hela ansökan (4 sidor) ska sedan skickas som en bifogad bilaga till nfh@nfh.se. I ärenderaden anges ”Ansökan + projektets namn”. Skriv inte ut det ifyllda formuläret och scanna det! Detta är viktigt.

Senast 15 oktober ska ansökningsformuläret och sista sidan med underskrift vara oss tillhanda (poststämpel gäller).

Vad händer efter ansökan skickats in?

Inkomna ansökningar diarieförs och en bekräftelse på emottagen ansökan skickas till den sökande.

Projektansökningarna bereds av NFH:s kansli tillsammans med nämndens ledamöter. Beslut om fördelning av projektbidrag görs vid ett nämndsammanträde en gång per år. Besked om vilka ansökningar som beviljats kommer i januari 2018.

Villkor för beviljade projektbidrag

En kompletterande projekt- och finansieringsplan kan komma att begäras in om några förutsättningar ändrats, t.ex. om endast en del av sökt belopp beviljats.

Projektägare har skyldighet att meddela NFH om projektet avsevärt förändras under projekttiden, t.ex. om medfinansiering uteblir eller andra förutsättningar ändras.

Projektbidraget utbetalas till organisationen/företaget och ska alltså ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.

Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet. Kontakta oss för logotyp!

Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas till NFH.

Utbetalning och redovisning av projektbidrag

Beviljat projektbidrag betalas ut i två delar; 85% i januari och de resterande 15% i december efter det att projektets slutredovisning godkänts. Det innebär att projektägaren själv får finansiera de 15% av projektet fram till slutbetalning görs från NFH.

Tidsramarna innebär också att man praktiken har ca 10 månader på sig att genomföra projektet.

Till den kommande ekonomiska redovisningen av projektet ska ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår. Skapa därför gärna ett eget konto i bokföringen enbart för projektet.