NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Vanliga frågor

 

Kan privatpersoner söka projektbidrag från NFH?

Nej. Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, kan sökas av institutioner, organisationer och föreningar.

Enskilda näringsidkare kan söka med undantaget om man har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag – då kan man inte söka projektbidrag hos NFH.

Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor.

Vilka typer av projekt kan sökas?

NFH skiljer mellan projekt som är förberedande respektive projekt som förverkligar och genomför: sök antingen ett utvecklingsbidrag (förstudie) eller ett projektbidrag för ett eller flera år.

Hur mycket pengar kan sökas?

Utvecklingsbidrag/förstudie: max 50 000 kr.
Ingen medfinansiering krävs.

Projektbidrag: max 500 000 kr.
För ansökningar över 100 000 kr krävs medfinansiering. NFH stöttar sällan projekt över 100 000 kr med mer än 50% av projektets totala budget.

Kan man söka bidrag till att trycka en bok?

NFH beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan man söka pengar för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige.

Hur bedöms inkomna projektansökningar?

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målenlänk till annan webbplats.

Inkomna ansökningar bereds av NFHs kansli tillsammans med nämndens ledamöter. Beslut om fördelning av projektmedel görs vid ett nämndsammanträde en gång per år.

När kommer besked om ansökan blivit beviljad?

I januari samma år som projektet ska genomföras kommer besked om ansökan beviljats eller avslagits.

När betalas pengarna ut?

I januari samma år som projektet ska genomföras betalas 85 % av beviljat projektbidrag ut. Resterande 15 % betalas i december efter att projektets slutredovisning godkänts.

Det innebär att projektägaren själv får finansiera 15 % av projektet fram till slutbetalningen.

Hur och när ska beviljade projektbidrag redovisas?

Rapport från projektarbetet och ekonomisk redovisning ska lämnas till NFH enligt särskild rapporteringsmall senast den 1 november, se Redovisa projekt.

Tidsramarna innebär således att man i praktiken har ca 10 månader på sig att genomföra projektet.

Till redovisningen ska alltid ett utdrag ur huvudboken bifogas där projektets intäkter och kostnader tydligt framgår.

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se