NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Främjande av hemslöjd

Foto: Ulf Huett

Så här fördelas statligt stöd till slöjdverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har enligt regleringsbrev för 2016 ett statligt anslag på cirka 11,8 miljoner kr:

  • NFH kansli 2,6 mkr
  • Främjande av hemslöjd 9,2 mkr*

*NFH fördelar främjandebidraget till hemslöjdsverksamhet inom tre huvudområden:

  • Konsulentverksamhet och fortbildning 3,5 mkr
  • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 4,2 mkr
  • Stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet 1,3 mkr

Stöd till konsulentverksamhet

NFH fördelar statliga bidrag till Sameslöjdstiftelsen som är huvudman för tre sameslöjdskonsulenter.

På NFHs kansli finns två nationella utvecklare; en för området barn och unga och en för kommunikation.

Läs mer om de nationella utvecklarna här.

Årligen arrangerar NFH fortbildnings- och informationskonferens för hemslöjdskonsulenter i hela landet.

NFH fördelar också statliga bidrag till hemslöjdskonsulent-verksamheten i Stockholm, som ännu inte är med i samverkansmodellen. Medlen anslås i Statens kulturråds regleringsbrev, NFH utbetalar och följer upp dessa.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en ideell förening som har till uppgift att stärka hemslöjdens position i samhället ur både ett kulturpolitiskt och ett näringspolitiskt perspektiv. SHR är riksförbundet för landets hemslöjdsföreningar.

Läs mer om Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbundlänk till annan webbplats här.

Stöd till utvecklingsprojekt

NFH fördelar stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet en gång per år. Projektstöd kan sökas av registrerade organisationer, föreningar och företag. Uppgifter hur man söker projektmedel hittar du under rubriken Projektbidragöppnas i nytt fönster.