NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Unesco skyddar traditionell kunskap

Täljer. Foto: Ellinor Hall

Täljer. Foto: Ellinor Hall

Visste du att traditionell hantverkskunskap är ett av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar?  Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.

Regeringen gav Institutet för språk och folkminnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Uppdraget som startade i januari 2009, genomfördes tillsammans med flera andra myndigheter: Statens kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Nordiska museet.

I januari 2011 godkände Sverige, som 134:e land, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. I samband med det fick Institutet för språk och folkminnen ett treårigt uppdrag av regeringen för att utveckla arbetet med att tillämpa konventionen.

I februari 2014 redovisades regeringsuppdraget genom rapporten  "Levande traditioner. Slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige. Redovisning av regeringsuppdrag Ku2010/1980/KT"PDF

 
Samordnare är Annika Sjöberg
Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
annika.sjoberg@sprakochfolkminnen.se  tel 031 107 537