NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Hemslöjd och kultursamverkansmodellen

Gruppen Forma är ett socialt inriktat skaparkollektiv med bas i Malmö och Lund där praktiskt och konstnärligt skapande används för integration och samhällsgemenskap.

Skaparkollektivet FORMA, Skåne. Foto: Marie Fagerlind

Sedan 2011 fördelas vissa statliga medel till regionala kulturinstitutioner via den s.k. kultursamverkansmodellen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Samverkansmodellen skapades för att ge regionerna större möjlighet till egna prioriteringar och variationer inom den regionala kulturen.

Före 2011 fördelades alla statliga medel till regionala kulturinstitutioner direkt av staten. Samverkansmodellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förutsättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med civilsamhälle, kulturutövare, institutioner och kommunerna kring hur de statliga medlen skall fördelas. Endast Stockholms läns landsting har ännu inte gått med i modellen.

Vad är främjande av hemslöjd? 

Hemslöjdsfrämjande kan vara konsulentverksamhet, stöd till civilsamhällets organisationer eller stöd till angelägna projekt.

Hemslöjdskonsulenter, utvecklare och huvudmän

I samtliga län/regioner finns hemslöjdskonsulenter eller utvecklare för slöjd, titlarna och den exakta utformningen av deras uppdrag kan skilja mellan länen. Det gemensamma är att man på olika sätt arbetar för att främja kulturområdet slöjd.

Hur kan man som professionell slöjdare eller slöjdförening påverka de hemslöjdsfrämjande insatserna i sitt län?

Som professionell slöjdare eller förening kan man delta i kulturting eller samråd som län/regioner anordnar. I den regionala kulturplanen kan man läsa på vilket sätt respektive län/region organiserar sina samråd. Huvudman för konsulentverksamheten kan vara region/landsting, länsmuseum eller föreningslivet.

Vilket mandat har Nämnden för hemslöjdsfrågor?

Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår i Kulturrådets arbete med att granska kulturplaner samt kvalitativa och kvantitativa redovisningar och utgör expertkompetens inom slöjdområdet.

Vem bestämmer om den gemensamma statliga penningpåsen till regional kulturverksamhet?

Kulturrådets styrelse beslutar om samverkansmedlen efter samråd med samverkansrådet.  Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är: Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

Hur fungerar det med den hemslöjdsfrämjande verksamheten i Stockholm?

Stockholm har ännu inte gått med i samverkansmodellen och därför förmedlas medlen för hemslöjdsfrämjande arbete via NFH. Planer och redovisningar granskas av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Kontaktperson: Kanslichef Friedrike Roedenbeck