NFH

Uppföljning av kultursamverkansmodellen

Kulturrådet har publicerat uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Rapporten ger en överblick över den verksamhet som finansierats inom modellen under 2014 och innehåller exempel på regional kulturverksamhet.

Kultursamverkansmodellens uppföljningsrapport för 2014, Kulturrådet

År 2014 ingick 20 regioner i kultursamverkansmodellen. Sammantaget fick de cirka 1,2 miljarder kronor i statliga årliga bidrag. De årliga regionala bidragen utgjorde 1,8 miljarder kronor och de kommunala knappt en miljard. Verksamheten finansieras till närmare 80 procent av offentliga medel.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet 2014

I de kvalitativa redovisningarna för hemslöjdsområdet framgår att länshemslöjdskonsulenterna i allmänhet arbetat nära civilsamhället. /../

I åtta av tjugo regioner inom kultursamverkansmodellen bedrevs länshemslöjdskonsulenternas verksamhet 2014 med en hemslöjdsförening eller ett hemslöjdsförbund som huvudman. Antalet föreningsdrivna hemslöjdsfrämjande verksamheter har dock minskat under de senaste åren.

Sedan kultursamverkansmodellen infördes 2011 har flera verksamheter gått från att bedrivas i föreningsform till att bedrivas med ett länsmuseum eller regional förvaltning som huvudman.

Läs hela uppföljningsrapporten på Kulturrådets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Hemslöjd och samverkansmodellen på NFH webbsida.