NFH

Är samverkan modellen?

En grupp inom Kulturutskottet har under 2015 följt upp och utvärderat kultursamverkansmodellen som beslutades av riksdagen år 2009 och började införas 2011. Resultatet av Kulturutskottets uppföljning redovisas i rapporten "Är samverkan modellen?"

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en av de myndigheter som svarat på uppföljningen om hur modellen fungerar. Enligt Kulturutskottet visar uppföljningen bland annat att införandet av modellen har bidragit till ökad dialog och vitalisering av det kulturpolitiska samtalet på regional och lokal nivå.

Samtidigt har införandet av modellen hittills inte lett till någon förändrad bidragsfördelning eller till förändrade möjligheter att nå de kulturpolitiska målen. Uppföljningsgruppen menar därför att modellen behöver ses över.

I uppföljningen konstateras också att modellen inte har påverkat de skillnader i kulturutbud som finns mellan olika län och kommuner eller resulterat i att nya deltagargrupper har nåtts. Uppföljningsgruppen menar att kulturmiljöarbetets roll i modellen bör tydliggöras och att det är särskilt viktigt att fortsätta att följa civilsamhällets roll och deltagande i modellen.

Läs Kulturutskottets utvärdering på Riksdagens webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster